Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.1

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.2

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.3

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.4

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.5

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.6

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.7

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.8

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.9

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.10

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.11

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.12

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.13

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.14

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.15

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.16

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.17

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.18

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.19

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.20

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.21

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.22

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.23

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.24

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.25

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.26

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.27

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.28

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.29

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.30

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.31

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.32

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.33

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.34

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.35

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.36

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.37

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.38

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.39

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.40

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.41

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.42

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.43

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.44

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.45

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.46

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.47

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.48

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.49

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.50

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.51

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.52

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.53

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.54

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.55

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.56

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.57

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.58

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.59

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.60

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.61

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.62

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.63

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.64

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.65

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.66

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.67

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.68

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.69

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.70

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.71

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.72

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.73

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.74

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.75

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.76

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.77

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.78

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.79

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.80

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.81

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.82

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.83

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.84

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.85

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.86

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.87

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.88

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.89

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.90

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.91

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.92

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.93

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.94

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.95

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.96

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.97

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.98

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.99

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.100

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.101

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.102

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.103

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.104

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.105

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.106

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.107

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.108

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.109

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.110

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.111

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.112

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.113

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.114

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.115

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.116

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.117

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.118

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.119

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.120

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.121

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.122

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.123

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.124

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.125

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.126

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.127

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.128

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.129

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.130

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.131

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.132

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.133

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.134

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.135

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.136

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.137

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.138

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.139

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.140

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.141

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.142

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.143

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.144

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.145

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.146

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.147

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.148

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.149

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.150

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.151

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.152

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.153

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.154

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.155

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.156

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.157

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.158

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.159

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.160

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.161

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.162

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.163

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.164

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.165

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.166

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.167

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.168

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.169

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.170

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.171

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.172

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.173

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.174

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.175

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.176

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.177

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.178

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.179

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.180

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.181

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.182

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.183

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.184

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.185

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.186

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.187

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.188

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.189

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.190

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.191

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.192

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.193

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.194

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.195

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.196

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.197

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.198

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.199

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.200

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.201

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.202

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น Ep.203

รีบอร์น

ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ซาวาดะ สึนะโยชิ เด็กน้อยม.ต้น ที่ทำอะไรไม่เอาอ่าวตลอด ใช้ชีวิตปกติไปวันๆ แต่แล้ววันหนึ่ง ก็ได้มาเจอกับ ครูสอนพิเศษชื่อว่า รีบอร์น ที่ดูเหมือนเป็นเด็กทารก แต่ความจริง รีบอร์น มีอาชีพหลักเป็นนักลอบสังหาร เขามาเพื่อจะฝึกให้ สึนะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียรุ่นที่ 10  โดน ซึนะเป็นคนไม่เอาไหนจนถูกเรียกว่า “จอมห่วยสึนะ” เขาแอบรักซาซางาวะ เคียวโกะ แต่ก็ไม่กล้าบอกรักเพราะมัวแต่คิดว่าจะต้องถูกหักอก วันหนึ่ง สึนะก็ได้พบกับ เด็กชายท่าทางประหลาดคนหนึ่ง ซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นครูสอนพิเศษที่แม่ของสึนะจ้างมาชื่อว่า “รีบอร์น” รีบอร์นบอกว่าวองโกเล่ แฟมิลี่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน หัวหน้าคนปัจจุบันคือรุ่นที่เก้า และสึนะจะต้องเป็นรุ่นที่สิบต่อไป โดยหัวหน้ารุ่นแรกคือทวดของทวดของสึนะ เป็นผู้ก่อตั้งวองโกเล่ขึ้น และล้างมือมาอยู่ญี่ปุ่น

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย (จบแล้ว)