Shen Yi Jiu Xiao Jie (Great Doctor Miss Nine) เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 1-16

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 1

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 2

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 3

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 4

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 5

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 6

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 7

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 8

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 9

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 10

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 11

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 12

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 13

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 14

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 15

Shen Yi Jiu Xiao Jie เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว ซับไทย ตอนที่ 16

Shen Yi Jiu Xiao Jie (Great Doctor Miss Nine) เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว

เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว  หมอเทวดาสาวสวย ขององค์กรนักฆ่าในศตวรรษที่ 21 ได้อพยพเข้าสู่ร่างของนางสาวเก้าที่ถูกทิ้งร้างของตระกูลหยุน ไร้ค่า จากนั้นเธอก็จะปล่อยให้โลกเห็นว่าสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซัมมอนเนอร์คือตำนาน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ เธอจะกลายเป็นผู้อัญเชิญเวทย์มนตร์คนแรก Shen Yi Jiu Xiao Jie (Great Doctor Miss Nine) เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว