Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 จบ พากย์ไทย/ซับไทย

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP1

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP2

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP3

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP4

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP5

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP6

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP7

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP8

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP9

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP10

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP11

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP12

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP13

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP14

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP15

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP16

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP17

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP18

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP19

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP20

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP21

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP22

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP23

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP24

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP25

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP26

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP27

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP28

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP29

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP30

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP31

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP32

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP33

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP34

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP35

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP36

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP37

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP38

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP39

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP40

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP41

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP42

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP43

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP44

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP45

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP46

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP47

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP48

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP49

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP50

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP51

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP52

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP53

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP54

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP55

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP56

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP57

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP58

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP59

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP60

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP61

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP62

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP63

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP64

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP65

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP66

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP67

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP68

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP69

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP70

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP71

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP72

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP73

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP74

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP75

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP76

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP77

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP78

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP79

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP80

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP81

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP82

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP83

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP84

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP85

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP86

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP87

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP88

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP89

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP90

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP91

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP92

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP93

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP94

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP95

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP96

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP97

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP98

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP99

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP100

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP101

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP102

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP103

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP104

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP105

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP106

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP107

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP108

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP109

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP110

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP111

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP112

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP113

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP114

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP115

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP116

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP117

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP118

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP119

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP120

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP121

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP122

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP123

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP124

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP125

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP126

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP127

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP128

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP129

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP130

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP131

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP132

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP133

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP134

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP135

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP136

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP137

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP138

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP139

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP140

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP141

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP142

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP143

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP144

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP145

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP146

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP147

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP148

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP149

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP150

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP151

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP152

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP153

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP154

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP155

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP156

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP157

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP158

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP159

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP160

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP161

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP162

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP163

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP164

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP165

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP166

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP167

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP168

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP169

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP170

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP171

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP172

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP173

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP174

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP175

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP176

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP177

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP178

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP179

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP180

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP181

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP182

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP183

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP184

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP185

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP186

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP187

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP188

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP189

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP190

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP191

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP192

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP193

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP194

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP195

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP196

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP197

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP198

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP199

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP200

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP201

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP202

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP203

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP204

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP205

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP206

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP207

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP208

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP209

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP210

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP211

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP212

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP213

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP214

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP215

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP216

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP217

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP218

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP219

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP220

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP221

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP222

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP223

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP224

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP225

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP226

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP227

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP228

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP229

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP230

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP231

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP232

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP233

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP234

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP235

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP236

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP237

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP238

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP239

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP240

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP241

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP242

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP243

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP244

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP245

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP246

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP247

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP248

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP249

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP250

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP251

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP252

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP253

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP254

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP255

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP256

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP257

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP258

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP259

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP260

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP261

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP262

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP263

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP264

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP265

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP266

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP267

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP268

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP269

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP270

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP271

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP272

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP273

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP274

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP275

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP276

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP277

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP278

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP279

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP280

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP281

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP282

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP283

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP284

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP285

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP286

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP287

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP288

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP289

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP290

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP291

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP292

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP293

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP294

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP295

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP296

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP297

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP298

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP299

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP300

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP301

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP302

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP303

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP304

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP305

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP306

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP307

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP308

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP309

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP310

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP311

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP312

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP313

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP314

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP315

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP316

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP317

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP318

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP319

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP320

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP321

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP322

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP323

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP324

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP325

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP326

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP327

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP328

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP329

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP330

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP331

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP332

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP333

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP334

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP335

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP336

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP337

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP338

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP339

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP340

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP341

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP342

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP343

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP344

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP345

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP346

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP347

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP348

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP349

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP350

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP351

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP352

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP353

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP354

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP355

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP356

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP357

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP358

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP359

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP360

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP361

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP362

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP363

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP364

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP365

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP366

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP367

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP368

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP369

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP370

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP371

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP372

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP373

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP374

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP375

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP376

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP377

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP378

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP379

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP380

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP381

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP382

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP383

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP384

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP385

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP386

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP387

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP388

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP389

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP390

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP391

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP392

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP393

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP394

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP395

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP396

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP397

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP398

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP399

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP400

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP401

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP402

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP403

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP404

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP405

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP406

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP407

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP408

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP409

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP410

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP411

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP412

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP413

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP414

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP415

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP416

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP417

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP418

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP419

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP420

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP421

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP422

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP423

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP424

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP425

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP426

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP427

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP428

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP429

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP430

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP431

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP432

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP433

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP434

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP435

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP436

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP437

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP438

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP439

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP440

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP441

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP442

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP443

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP444

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP445

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP446

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP447

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP448

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP449

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP450

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP451

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP452

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP453

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP454

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP455

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP456

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP457

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP458

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP459

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP460

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP461

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP462

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP463

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP464

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP465

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP466

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP467

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP468

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP469

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP470

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP471

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP472

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP473

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP474

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP475

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP476

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP477

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP478

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP479

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP480

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP481

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP482

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP483

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP484

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP485

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP486

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP487

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP488

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP489

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP490

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP491

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP492

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP493

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP494

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP495

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP496

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP497

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP498

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP499

นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน EP500

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน

เรื่องย่อ นารูโตะ ตํานานวายุสลาตัน ณ หมู่บ้าน โคโนฮะนาคุเระ โลกแห่งนินจาจอมคาถา นารูโตะ มีปีศาจจิ้งจองเก้าหาง เข้าโจมตีหมู่บ้านนี้ ปีศาจตัวนี้ได้ตื่นจากการหลับใหลตลอดช่วงเวลากว่า 1 พันปี และได้เข้ามาดจมตีและฆ่าชีวิตผู้คนในหมู่บ้านเป้นจำนวนมากมาย และได้มีท่านรุ่นที่ 4 เข้าได้มาช่วยเหลือหมู่บ้านนี้โดยการสะกดพลังของจิ้งจอกเก้าหางไว้ในเด็กทารก นาม อุซึมากิ นารุโตะ อีก12 ปีผ่านไป นารุโตะได้เติบโตขึ้น ณ หมู่บ้าน โคโนฮะ นารูโตะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือการที่จะเข้ามาเป็นโฮคาเงะของหมู่บ้าน และหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ