Yao Shen Ji 7 (Tales of Demons and Gods 7) พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ซับไทย

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 1 (277)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 2 (278)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 3 (279)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 4 (280)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 5 (281)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 6 (282)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 7 (283)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 8 (284)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 9 (285)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 10 (286)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 11 (287)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 12 (288)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 13 (289)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 14 (290)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 15 (291)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 16 (292)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 17 (293)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 18 (294)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 19 (295)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 20 (296)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 21 (297)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 22 (298)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 23 (299)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 24 (300)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 25 (301)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 26 (302)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 27 (303)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 28 (304)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 29 (305)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 30 (306)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 31 (307)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 32 (308)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 33 (309)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 34 (310)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 35 (311)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 36 (312)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 37 (313)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 38 (314)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 39 (315)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 40 (316)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 41 (317)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 42 (318)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 43 (319)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 44 (320)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 45 (321)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 46 (322)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 47 (323)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 48 (324)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 49 (325)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 50 (326)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 51 (327)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 52 (328)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 53 (329)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 54 (330)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 55 (331)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 56 (332)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 57 (333)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 58 (334)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 59 (335)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 60 (336)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 61 (337)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 62 (338)

พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 63 (339) (ยังไม่มา)

Yao Shen Ji 7 (Tales of Demons and Gods 7) พงศาวดารภูตเทพ (ภาค7) ตอนที่ 1-44 ซับไทย

เรื่องย่อ :  Tales of Demons and Gods 7 พงศาวดารภูตเทพ ภาค 7 เรื่องราวของหลี่นิ่งต่อจากภาคที่แล้ว