Ushio to Tora – ล่าอสูรกาย SS1+SS2 ตอนที่ 1-39 ซับไทย จบแล้ว

ล่าอสูรกาย

ล่าอสูรกาย ตัวเอกของเรื่อง คือ อุชิโอะเคยเชื่อว่าเรื่องที่พ่อของเขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องหอกอสูรในตำนาน ซึ่งอยู่ภายในวัดเป็นเพียง เรื่องเหลวไหลและนิทาน แต่เพื่อช่วยตระกูลจากเหล่าปีศาจ ทำให้เขาต้องปล่อยพลังโทระออกมาจากหอกให้ได้

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 1

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 2

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 3

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 4

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 5

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 6

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 7

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 8

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 9

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 10

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 11

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 12

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 13

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 14

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 15

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 16

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 17

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 18

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 19

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 20

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 21

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 22

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 23

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 24

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 25

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 26

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 27

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 28

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 29

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 30

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 31

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 32

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 33

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 34

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 35

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 36

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 37

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 38

Ushio to Tora ล่าอสูรกาย ซับไทย ตอนที่ 39