Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 1-181

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 1

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 2

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 3

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 4

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 5

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 6

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 7

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 8

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 9

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 10

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 21

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 22

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 23

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 24

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 25

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 26

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 27

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 28

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 29

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 30

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 31

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 32

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 33

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 34

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 35

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 36

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 37

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 38

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 39

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 40

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 41

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 42

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 43

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 44

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 45

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 46

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 47

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 48

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 49

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 50

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 51

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 52

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 53

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 54

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 55

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 56

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 57

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 58

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 59

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 60

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 61

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 62

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 63

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 64

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 65

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 66

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 67

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 68

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 69

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 70

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 71

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 72

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 73

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 74

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 75

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 76

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 77

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 78

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 79

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 80

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 81

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 82

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 83

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 84

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 85

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 86

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 87

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 88

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 89

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 90

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 91

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 92

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 93

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 94

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 95

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 96

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 97

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 98

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 99

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 100

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 101

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 102

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 103

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 104

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 105

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 106

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 107

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 108

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 109

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 110

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 111

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 112

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 113

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 114

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 115

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 116

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 117

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 118

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 119

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 120

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 121

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 122

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 123

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 124

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 125

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 126

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 127

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 128

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 129

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 130

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 131

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 132

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 133

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 134

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 135

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 136

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 137

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 138

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 139

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 140

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 141

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 142

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 143

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 144

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 145

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 146

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 147

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 148

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 149

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 150

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 151

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 152

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 153

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 154

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 155

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 156

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 157

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 158

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 159

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 160

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 161

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 162

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 163

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 164

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 165

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 166

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 167

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 168

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 169

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 170

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 171

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 172

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 173

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 174

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 175

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 176

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 177

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 178

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 179

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูติถังซาน พากย์ไทย ตอนที่ 180

Soul Land ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

เรื่องย่อ จอมยุทธ์ภูตถังซาน ศิษย์ชั้นนำของตระกูลถังถานผู้ซึ่งเรียนรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกายภายในได้กระโดดออกจากหน้าผาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเขา ด้วยตัวตนอื่นเขาเข้าสู่อีกโลกที่เต็มไปด้วย Martial Souls ชื่อ Soul Land วิญญาณการต่อสู้ของเด็กแต่ละคนจะถูกปลุกขึ้นมาในวิหารวิญญาณการต่อสู้เมื่อพวกเขาอายุหกขวบ Soul Land จอมยุทธ์ภูติถังซาน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรืออาวุธประเภท Martial Soul สามารถช่วยกิจวัตรประจำวันของพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีเกียรติสูงสุดใน Soul Land ซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญาณ Tang Tang สานการเดินทางของเขาให้เป็นปรมาจารย์วิญญาณจากหมู่บ้าน Saint of Soul พร้อมกับความฝันของเขาที่จะรื้อฟื้นตระกูล Tang เมื่ออาวุธลับของกลุ่มของ Tang ไปถึง Soul Land เมื่อวิญญาณแห่งการต่อสู้ของ Tang San ถูกปลุกขึ้นมาเขายังคงสามารถสร้างช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ของกลุ่ม Tang ได้หรือไม่?ย